Türkmen Lider Berdimuhamedov Roman Yazdı

Maliye Bakanı Şimşek: (4) "5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2006 yılından beri devlet tüzel kişiliği altında ve hazine birliği ilkesi gereğince genel bütçeli idarelerin tamamı tek bir raporl...

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2006 yılından beri devlettüzel kişiliği altında ve hazine birliği ilkesi gereğince genel bütçeliidarelerin tamamı tek bir raporlama birimi olarak kabul edilmişve genelbütçenin tamamı için Bakanlığımızca mizan, faaliyet sonuçları tablosuve bilanço oluşturularak Sayıştay ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Raporların gitmediği savı doğru değildir" dedi.Bakan Şimşek, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonu'nda2014 Yılı Bütçesi'neilişkinyaptığısunumda,2012 yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı hakkında bilgi verdi.Geçen yıl, bütçe giderlerinin 361,9 milyar lira, bütçe gelirleri 332,5 milyar lira, bütçe açığının 29,4 milyar lira, faiz dışı fazlanın ise 19 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildiren Şimşek,bütçe giderlerinin GSYH'ye oranınınyüzde 25,6, bütçe gelirlerinin yüzde 23,5, bütçe açığının yüzde 2,1, faiz dışı fazlanın ise yüzde 1,3olduğunu ifade etti."Sayıştay'ınyapmış olduğu dış denetimi son derece önemsiyoruz"Sayıştay Kanunu'nun kabulünden sonra ilk defa bu yıl,2012 yılı için Tbmm'ye sunulmuş olan "Dış Denetim GenelDeğerlendirme Raporu", "Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu", "Maliİstatistikleri Değerlendirme Raporu" ile Genel Uygunluk Bildirimineilişkin değerlendirmede de bulunan Şimşek, şunları kaydetti: "Öncelikle genel anlamda denetimi ve özellikle de Sayıştay'ınyapmış olduğu dış denetimi son derece önemsediğimizi belirtmekistiyorum. Raporlarında yer alan eleştiri, tespit ve öneriler için dekendilerine teşekkür ediyorum.2012 yılı için hazırlanan Sayıştay raporlarını dikkatli bir şekildeinceledim. Raporlarda katıldığımız hususlar yanında Sayıştay'dan farklıdüşündüğümüz hususlar da bulunmaktadır.Raporlardaki haklı tespit veeleştiriler için yoğun bir çalışma başlattık ve gerekli mevzuat veuygulama değişiklikleri için hazırlıklarımızı yapıyoruz.""Raporların gitmediği savı doğru değildir"Sayıştay tarafından Meclise sunulan dört temel raporda ve kamuidarelerinin denetim raporlarında genel bütçeli idarelerin bazı malitabloları üretemedikleri yönünde ortak bir eleştiri yer aldığını aktaran Şimşek, şöyle devam etti: "Bugün aslında üzerinde en fazla tartışılan husus buydu.5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2006 yılından beri devlettüzel kişiliği altında ve hazine birliği ilkesi gereğince genel bütçeliidarelerin tamamı tek bir raporlama birimi olarak kabul edilmişve genelbütçenin tamamı için Bakanlığımızca mizan, faaliyet sonuçları tablosuve bilanço oluşturularak Sayıştay ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Raporların gitmediği savı doğru değildir. Sadece Sayıştay'ın arzuladığı amabizim üretmemizin imkansız olduğu raporlar gidememiştir. Ayrıca genel bütçeli her bir kamu idaresi, kendisine bütçeyleverilmiş ödeneklerin kullanımına ilişkin bütçe giderleri ve ödeneklertablosu ile taşınır kesin hesap cetvelini ayrı ayrı düzenlemiş veSayıştay'a sunmuştur.Sayıştay tarafından 2011 sonunda çıkarılan Yönetmelikle, genelbütçe kapsamındaki kamu idarelerinden mizan, faaliyet sonuçlarıtablosu ve bilançolarını Sayıştay'a sunmaları talep edilmiştir.Sayıştay ile yaptığımız muhtelif toplantı ve yazışmalardagenelbütçeli idarelerin kendi adlarına borçlanamadıkları, gelirtoplayamadıkları ve taşınmaz varlık edinemedikleri, ayrıca buidarelerin kendine ait vezne ve banka hesabı bulunmadığından dolayıher bir idareye ilişkin mizan, faaliyet sonuçları tablosu ve bilançonunüretilemeyeceği, bunun imkansız olduğu, üretilmeye çalışılsa bile muhasebe standartlarına göreanlamlı sonuçlar vermeyeceği kendilerineifade edilmiştir. Bunun altını çizmek istiyorum. Hiçbir kurum kendi başınaborçlanmıyor,hiçbir kurumun mülk edinme anlamında bir tüzel kişiliği yok. Şu anda devletin sistemi bu. Devletin geneli için en ufak bir eksiklik yok. 25 milyon muhasebe kaydını verdik. Tüm detaylarıyla söylüyorum size. Sayıştay bunu istiyor, bunu vereceğiz ama nasıl? Gelin hep beraber kanunu değiştirelim, verelim.""Tablolar verilmedieleştirisi yerinde değildir"Tüm bunlara rağmen 2012 yılı için bu tablolar üretilmiş veidarelerce Sayıştay'a teslim edildiğini vurgulayan Şimşek, "Dolayısıyla genel bütçeliidarelerin söz konusu tabloları vermedikleri eleştirisi yerinde değildir.Ancak söz konusu tablolar, hazine birliği ilkesi gereğince ve devlettüzel kişiliği adına izlenmesi gereken ve herhangi bir idareyle doğrudanilişkilendirilemeyen hesaplar nedeniyle idareler bazında anlamlısonuçlar üretememiş, aktif ve pasifi denk olmamıştır. Söz konusutablolar, genel bütçe için üretilen tabloların birer parçası olup genelbütçenin tamamı için düzenlenen mizan, faaliyet sonuçları tablosu vebilanço bilgileriyle birlikte değerlendirildiğinde anlamlı olacaktır" diye konuştu."Ortak bir çalışma grubu oluşturuldu"Soruna kalıcı bir çözüm bulmak üzere Ekim ayı başında Sayıştayile biraraya geldiklerini ve ortak bir çalışma grubu oluşturduklarını anlatan Şimşek, grubununçalışmalara başladığını, çalışmanın sonucuna göre, kamuidarelerince verilmesi gerekli, mümkün ve anlamlı olan her belge, hesap vetabloları tespit edeceklerini söyledi.Bu çalışmaların zaman alacağını ifade eden Şimşek, aynı zamandaçıkacak sonuçlara göre yasal ve idari düzenlemeler ile muhasebeyazılımlarımızda köklü değişiklikler yapılması gerekebileceğinini altını çizdi.Şimşek, "Bunedenle vardıklarımutabakat çerçevesinde mevzuat değişikliğiyapılarak genel bütçeli idareler için makul bir geçiş dönemi gerekmektedir, sağlanmalıdır" dedi.Bakan Şimşek,5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Mali istatistikalanındaki faaliyetleridünyanın gelişmiş ülkeleri seviyesineçıkardıklarını vurguladı.2006 yılına kadar sadece genel bütçeli daireler ve katmabütçeli idarelerin bütçe hesaplarına yönelik olan istatistik derlemefaaliyetlerini, kanunlabirlikte mahalli idareler ve sosyal güvenlikkurumlarına da yaygınlaştırdıklarını anlatan Şimşek,2008 yılında 5018 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonrasında iseuluslararası sınıflandırmalara uygun olarak faaliyetlerini kamu kaynağıkullanarak finanse eden diğer tüm kamu idarelerinin verileriniderlemeye başladıklarını kaydetti.Bu kapsamda, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Resmiİstatistik Programı" çerçevesinde en küçük belde belediyesinden, SosyalGüvenlik Kurumuna; sosyal tesislerden, Türkiye Radyo ve TelevizyonKurumuna kadar 6 bine yakın kamu idaresinin Mali verilerini derleyerek,bunlardan genel yönetim Mali istatistiklerini oluşturduklarını belirten Şimşek, derlenenistatistikleri "Resmi İstatistik Programı"na ekli veriyayınlama takvimine uygun olarak aylık, üçer aylık ve yıllık dönemlerle,programda yer alan gün ve saatte yayımladıklarını anımsattı.-Mali İstatistikleri DeğerlendirmeRaporuBakan Şimşek, 5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanununa göre Mali istatistiklerinSayıştay tarafından Mart ayı içinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "5018 kanuna göre Sayıştay'ın bu raporlara mart ayında bakmasılazım amagenel yönetim için yıllık veriler Resmi İstatistik Programına göre mayıs ayı sonunda yayınlanmaktadır.Sayıştay tarafından hazırlanan Mali İstatistikleri DeğerlendirmeRaporunda, mart ayında genel yönetime ilişkin yıllık Mali istatistiklerinyayımlanamaması ve Kesin Hesapların hazır olmaması nedeniyle maliistatistiklerin değerlendirmeye tabi tutulamadığı belirtilerek, takvimuyumsuzluğunun giderilmesi yönünde öneride bulunmuştur. Biz Sayıştay'ın bu önerisini doğru buluyoruz.Raporda yer alan öneri doğrultusunda, takvim uyumsuzluğunugidermeye yönelik mevzuat değişiklik önerimizi yakın bir zamandatakdirlerinize sunacağız.Sayıştay raporlarında genel olarak eleştirilen bir diğer husus,yedek ödenekten yapılan aktarmaların, yıl sonu gerçekleşmeleriüzerinden ilan edilmesi yerine başlangıç ödeneği üzerinden ilanedilmesidir.Meclis tarafından Bütçe Kanunu ile tahsis edilen yedek ödenektenyapılan aktarmaları; tür, tutar ve idareler itibarıyla yılın bitimini takipeden 15 gün içerisinde 5018 sayılı Kanunun 23'üncü maddesihükmüçerçevesinde ilan ediyoruz. Kanunun söz konusu maddesi bütçeyekonulan yedek ödeneğin yani başlangıç ödeneğinin ilanını zorunlukıldığından her yılın ocak ayında yedek ödeneğe ilişkin ayrıntılar,başlangıç ödeneği üzerinden Bakanlığımızca ilan edilmektedir.Buna ilaveten, yedek ödenekten yaptığımız aktarmaların yıl sonugerçekleşmelerini ise detaylı bir şekilde kesin hesap cetvellerindegösteriyoruz. Bilgi vermemegibi bir şey mümkün değil. dolayısıyla yıl sonu itibarıyla gerçekleşen yedek ödenekkullanımını şeffaf bir şekilde Tbmm, Sayıştay ve kamuoyuylapaylaşıyoruz."Raporlarda yer alan diğer bir eleştirinin ise, merkezi yönetime dahilidarelerce 2012 yılında toplam 15,1 milyar lira tutarında ödenek üstügider yapılması olduğunu ifade eden Şimşek, söz konusu ödenek üstü giderlerin yüzde 99,97'sinin personelgiderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri ile çeşitlikanunlar gereği ödenek beklenmeksizin ödenmesi zorunlu olangiderlerden kaynaklandığını dile getirdi. Şimşek, ödenek üstü giderlerin sadece on binde3'ü olan 4,9 milyon lirasının sorumluluk gerektiren giderlerden oluştuğunu,bunun en büyük kısmınınüniversitelerden kaynaklandığını bildirdi."Bakanlık olarak sorunun farkındayız"Raporlarda yer alan ve kendilerinin dekatıldığıbir diğer eleştirininisekamu idarelerinin mülkiyetinde, kullanımında ve yönetiminde bulunantaşınmazların kayıt işlemlerinin mevzuatta belirtilen esas ve usullereuygun olmaması, taşınmazların değerleme işlemlerinintamamlanmaması ve dolayısıyla muhasebe kayıtlarına ve Mali tablolaratam olarak yansıtılmaması olduğunu vurgulayanŞimşek, şöyle devam etti: "Bakanlık olarak bu sorunun farkındayız. Bugün itibarıyla Hazineninmülkiyetindeki taşınmazların miktar olarak envanter işlemlerinitamamlamış durumdayız. Yani eleştirinin bir kısmını biz şu anda yerine getirdik. Ancak, bu taşınmazların değer tespiti vemuhasebe kayıtlarına yansıtılmasında birtakım eksikliklerimizbulunmaktadır. Bu eksikliklerimizi gidermek üzere gerekli hazırlıklarabaşladık ancak bunun için zamana ihtiyaçımız var. Bu doğru bir eleştiridir ve bunu yerine getireceğiz.Bu kapsamda Hazine taşınmazlarının, değerleme işlemlerinintamamlanması ve muhasebe sisteminde izlenmesine yönelikBakanlığımızca bir bilişim sistemi projesi başlatılmış olup 2014 yılının sonundaprojeyi tamamlamayı hedefliyoruz. 'Daha önce tamamlayın' derseniz, insan kaynağı olarak mümkün değil. Bu bir eksiklik ve biz bu eksikliği tamamlayacağız."- Tbmm

22 Ekim 2013 - EkonomiYorum yazarak NetGaste Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan NetGaste hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz


Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (532) 366 43 74
Reklam bilgi