Bireysel Emeklilerin Sayısı 3,9 Milyona Ulaştı

2013 yılının başından bu yana bireysel emeklilik sistemi katılımcı sayısı 752 bin kişi artarak 3,9 milyon kişiye ulaştı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013 yılının başından bu yana bireysel emeklilik sistemikatılımcı sayısının 752 bin kişi artarak 3,9 milyon kişiye, katılımcıların fontutarının ise 4,1 milyar lira artarak 24,5 milyar liraya ulaştığını söyledi.Şimşek, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda,Türkiye'nin, son11 yıllık dönemde siyasi istikrarını sağladığını vemakroekonomikdengelerini iyileştirdiğini belirterek,büyüme potansiyelini güçlendirecek ve kendisini2023 hedeflerine taşıyacak önemli bir yapısal dönüşümdengeçtiğini vurguladı.Bakan Şimşek, bu çerçevede, hükümet olaraktemel önceliklerinin, demokratik standartların iyileştirilmesi, yurt içi tasarruf oranlarının artırılması, kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin sağlanması, eğitime erişimin ve eğitim kalitesinin artırılması, işgücü piyasasında esnekliğin artırılması,Ar-Ge ve inovasyonun desteklenmesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, altyapı yatırımlarının önceliklendirilmesi, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması,yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi ve kurumsal kalitenin artırılması olduğunu dile getirdi.Yurt içi tasarruf oranlarının artırılmasıSon 11 yılda sağlanan Mali disiplin sayesinde kamutasarruflarında önemli oranda artış olduğunu dile getiren Şimşek, kamu tasarruflarının GSYH içindeki payının2002 yılında eksi yüzde 4,8'den2013 yılında yüzde2,9'a ulaşmasını tahmin ettiklerini belirtti.Şimşek, şöyle konuştu: "Ancak 2013 yılı için yüzde 9,7 olarak tahmin edilen özel sektörtasarruflarının GSYH'ye oranı yeterli düzeyde değildir.Yüzde 12,6 olan toplam tasarrufların GSYH'ye oranı ise hemgelişmekte olan ülkelerdeki ortalama yüzde 33,5'e hem de yüzde 19,6 olan yatırımların GSYH'ye oranına göre oldukça düşüktür. Özel sektör tasarruflarının düşük seviyede kalmasının pek çokyapısal sebebi vardır. İstihdam oranının ve verimliliğin düşük olması,özel sektörün küresel katma değer zincirinde aşağıda kalması busebeplerden bazılarıdır. "Söz konusu faaliyetlerinyanısıra bireysel emeklilik sistemini gözden geçirerektasarrufların artırılması için yeni bir düzenleme yaptıklarını kaydedenŞimşek, düzenlemenindevreye girdiği 2013 yılının başından bu yana bireysel emeklilik sistemikatılımcı sayısının 752 bin kişi artarak 3,9 milyon kişiye, katılımcıların fontutarının ise 4,1 milyar lira artarak 24,5 milyar liraya ulaştığını söyledi.-Kayıt dışılıkla mücadeleKayıt dışılıkla mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek,"Amacımızorta vadede kayıt dışılığı AB ortalamalarına çekmek, uzun vadede iseAB'de gözlemlenen düşük oranlardan birine sahip olmaktır" dedi.Hükümet olarak önceliklerinin başında eğitime erişimin veeğitim kalitesinin artırılması geldiğini vurgulayan Mehmet Şimşek, "Hükümetlerimiz döneminde eğitime erişimde büyük başarısağladık.2003 yılından bu yana Türkiye genelinde yaklaşık,400 bin kadrolu öğretmen atadık,205 bin dersliği hizmete sunduk ve1,8 milyar adet ücretsiz kitap dağıttık.Toplam üniversite sayısı 2002 yılında 76 iken bugün 175'eulaşmıştır'" diye konuştu.-Ar-Ge ve inovasyonun desteklenmesiÜretim ve ihracatın bilgi ve teknoloji yoğun, dolayısıyla dayüksek katma değerli bir yapıya kavuşması için Ar-Ge'nin büyük önemtaşıdığına dikkati çeken Şimşek,2002 yılında binde 5,3 olan Ar-Ge harcamalarının GSYH'yeoranının 2013 yılında binde 9,2'ye ulaşacağını tahmin ettiklerinin altını çizdi.Hedeflerinin bu oranı 2018 yılında yüzde 1,8'e, 2023 yılında ise yüzde 3'ekadar yükseltmek olduğunu bildiren Şimşek, verilen destekler sayesinde Türkiye'depatent ve markalaşmabilincinin de hızla yükseldiğini ifade etti.Türkiye'ninpetrol ve doğalgaz kaynakları açısından zengin olmadığını vurgulayan Şimşek, "Türkiye birincil enerji kaynakları bakımından yüzde 72oranında dışa bağımlıdır. Bu nedenle son yıllarda hızla artan enerjifiyatları cari işlemler açığında belirleyici bir faktör olmuştur" dedi.Enerji denilince aklına yıllık 60,1 milyar dolarlık ithalat vecari açık geldiğini ifade edenŞimşek, Türkiye,enerji ihtiyaçlarını karşılamadakendine yeter olsaydı geçen yıl 12,4 milyar dolar cari fazla vermişolacağını kaydetti.-Sermaye Piyasalarının DerinleştirilmesiBakan Şimşek, sermaye piyasalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarkapsamında, İstanbul Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı'nıhazırladıklarını, yaptıkları çalışmalar sonucunda İstanbul, Küresel FinansMerkezleri Endeksine ilk kez 2009 yılında 72'nci sıradan girdiğini ve2013yılında bir önceki yıla göre 12 basamak birden yükselerek 44'üncüsıraya çıktığını söyledi. Şimşek,2018 yılındaki hedeflerininilk 25 içinde yer almak olduğunu bildirdi.-Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasıSon 11 yılda bölgesel gelişme alanında somut ve önemliilerlemeler kaydettiklerini belirten Şimşek, bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik alanında,merkezde ve mahallinde kurumsal yapılar oluşturduklarını, bölgesel düzeyde26 kalkınma ajansını ve bunların bünyesinde 81 ilde yatırım destekofislerini faaliyete geçirdiklerini anlattı.Bakan Şimşek, 2008'deuygulamaya koydukları GAP Eylem Planı ile sulamayatırımları başta olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler sağladıklarını ifade ederek,27,1 milyar lirası2008-2013 döneminde olmak üzere 2003'tenbu yana GAP'a toplamda 36,1 milyar lirakaynak ayırdıklarını belirtti.Yatırım teşvik sisteminin bölgesel boyutunu güçlendirdiklerini vurgulayanŞimşek, şöyle devam etti: "Bölgeselgelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amacıyla 6'ncı bölge kapsamındakiillerimize yapılacak yatırımları daha avantajlı şekilde destekliyoruz. 6'ncı bölgede yeni teşvik sistemi çerçevesinde 2013 yılının ilk 8ayında geçen yılın aynı dönemine göre yatırım teşvik belge sayısı yüzde53,öngörülen sabit yatırım tutarı yüzde 216, beklenen istihdam iseyüzde 60 artmıştır.Uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan kişi başı dolar cinsindenyoksulluk oranlarına bakıldığında da önemli iyileşmeler kaydettik.Bugün itibarıyla günlük 1 doların altında geliri olan nüfus kalmamıştır.Günlük 2,15 doların altında geçinen nüfusumuz da hemen hemensıfırlanmıştır. Türkiye nüfusunun sadece yüzde 2,79'u günlük 4,3 dolarınaltında bir gelirle geçinmektedir."2013'ün yılı bütçe performansı açısından oldukça başarılı bir yıl olduğunu dile getiren Şimşek, "2013 yılı bütçe performansındaki başarıda bütçe gelirlerindegözlemlenen artış büyük rol oynamıştır" dedi.Başarılı Özelleştirme uygulamaları sayesinde vergi dışı gelirlerinbeklenenin üzerinde arttığını dile getiren Şimşek, bu yıl Özelleştirme gelir beklentileri 4milyar lira iken eylül sonu itibarıyla bu hedeflerin2'ye katladıklarınıveyaklaşık 8,3 milyar lira gelire ulaştıklarını söyledi.-2B gelirleri2B kapsamında 1 Ekim 2013 itibarıyla toplam satışbedelinin 2,6 milyar liraya,tahsil edilen gelir tutarının da 1,2 milyar liraya ulaştığını belirten Şimşek, tahsilatların artarak devam etmesinin beklenmesine rağmen 2Bkapsamında elde edilmesi öngörülen gelir tutarının 4,8 milyar liradan3milyar liraya revize edildiğini hatırlattı.Bu çerçevede, 2013 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin387,2 milyar lira, vergi gelirlerinin ise 325,1 milyar lira olarakgerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Şimşek, "Buna göre merkezi yönetim bütçe gelirleri yaklaşık 17,1 milyar lira, vergi gelirleri ise yaklaşık 7,2 milyar lira ilebütçe tahmininin üzerinde gerçekleşecektir.Gelir bütçesindeki güçlü performansın yanısıra bütçe giderlerinikontrol altında tutmamız da 2013 yılı bütçe performansındaki başarıdaönemli bir etkendir" diye konuştu.Yüksek seyreden gelir performansısayesinde merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ye oranının, bütçedeöngörülen yüzde 2,2'den 1 puan daha düşük gerçekleşeceğini anlatanŞimşek,"2013 yılında yüzde 1,2 olarak beklediğimiz bütçe açığının GSYH'yeoranı, 1985 yılından bu yana elde edilen en iyi 3'üncü bütçegerçekleşmesi olacaktır" değerlendimesinde bulundu.2014 Yılı Merkezi Yönetim BütçesiGelecek 3 yılınmaliye politikasının temelbileşenleri hakkında da bilgi veren Şimşek, orta vadeli maliye politikalarının temel önceliklerinin cari açığı azaltmak, kamu maliyesinde güçlü duruşu sürdürmek, büyümeyi ve istihdamı artırmak olduğunu söyledi.Şimşek, 2014 yılında GSYH'yi1 trilyon 719 milyar lira, ithalatı262 milyar dolar, ihracatı166,5 milyar dolar, büyüme oranını yüzde 4, deflatörü yüzde 6, yıl sonu TÜFE'yi yüzde 5,3 olarak tahmin ettiklerini açıkladı.2014yılında, küresel konjonktürdeki aşağı yönlü riskleri göz önündebulundurarak, bütçe gelir artış tahminleriniyüzde 4,1 ile ihtiyatlı biroranda artırdıklarını anlatan Şimşek, şöyle devam etti: "Bütçe gelir tahminimizde 6,9 milyar liralık Özelleştirme geliriöngördük. Bugün itibarıyla kesinleşmiş yaklaşık 5 milyar liralık Özelleştirme gelir taksiti olduğu göz önüne alındığında bu tahminimizinmuhafazakar olduğu görülecektir.Bütçe gelirlerinin temel kaynağı olan vergi gelirleri iseönümüzdeki yıl için beklenen yüzde 7,1'lik artış oranıyla GSYH'dekiyüzde 10,2'lik nominal büyümenin altında kalacaktır.Benzer bir şekilde 2014 yılında bütçe giderlerinin de yüzde 7,3oranında artacağını öngörüyoruz.Bu rakamlar 2014 yılı bütçesinin bir seçim bütçesi olmadığını,aksine giderlerin kontrol altına alındığını ve bütçenin sağlam gelirkaynaklarına dayandığını açıkça göstermektedir."Şimşek, 2014 yılı merkezi yönetim gelirleri açısından değerlendirildiğinde bütçe gelirlerinin 403,2 milyar lira, vergi gelirlerinin 348,4 milyar lira, vergi dışı gelirlerin 54,8 milyar liraolarak gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.Şimşek, vergi gelirleri tahminlerinin alt kalemlerini de "gelir vergisi 70,8 milyar lira, kurumlar vergisi 31,1 milyar lira,ÖTV 89,4 milyar lira, dahilde alınan Kdv 39,6 milyar lira, ithalatta alınan Kdv 64,8 milyar lira" şeklinde sıraladı.2014 Yılı Bütçesinde ekonomik sınıflandırmaya göre giderler hakkında da konuşan Şimşek, söz konusu giderlerin, personel giderleri 110milyar lira,SGK devlet primi giderleri 18,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 37,6 milyar lira, cari transferler 163,6 milyar lira, sermaye giderleri 36,7 milyar lira, sermaye transferleri 6,5 milyar lira, borç verme 7,6 milyar lira,yedek ödenek 3,5 milyar lira, faiz giderleri 52milyar lira şeklinde belirlendiğini bildirdi.- Tbmm

22 Ekim 2013 - Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak NetGaste Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan NetGaste hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz


Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (532) 066 06 61
Reklam bilgi